Traumabehandling med EMDR

Traumabehandling med EMDR

Traumabearbetning med EMDR

EMDR betyder Eye Movement Desensitization and Reprocessing eller fritt översatt "ögonrörelser för bearbetning och återuppbyggnad"


EMDR är en psykoterapeutisk metod, för barn, ungdomar och vuxna, för att komma åt och behandla traumatiska minnen. Det kan handla om allvarliga traumatiska händelser som t ex olyckor, dödsfall, övergrepp, naturkatastrofer, men även långvariga mildare missförhållanden som en dålig uppväxt, t ex att inte ha blivit sedd och bekräftad.  Forskning visar att EMDR är effektiv vid trauma och Post Traumatiskt Stress Syndrom (PTSD), och kan ge effekt snabbare än andra metoder. Man följer ett EMDR Standarprotokoll, en manual, vid trauma hos vuxna och äldre ungdomar. Det finns även speciellt utformade metoder och protokoll vid depression, fobier, tvång, missbruk, smärta och en traumasaga för barn.  

                                                                                                  

Psykisk sjukdom kan bero på trauma

Idag börjar vi  förstå att trauma påverkar vårt psykiska mående mer än vad vi tidigare har förstått. Det finns undersökningar som visar att hälften av all psykiatrisk sjuklighet beror på tidigare trauma. Det finns ett nära samband mellan trauma och flera olika psykiatriska sjukdomar och funktionsvariationer, som ADHD, depression, bipolär sjukdom, ångestsjukdomar som panikångest, tvång och fobier. Det är inte ovanligt att trauma ger dessa symtom som tyder på diagnoserna, då trauma kan imitera dessa diagnoser. Symtomen är också delvis likartade.  

 

Hur går EMDR-behandlingar till?

EDMR har hämtat olika delar från kognitiv-, psykodynamisk- och kroppsterapi. Under en behandling för terapeuten sina  fingrar framför klienten och hen följer finngrarna med blicken,vilket skapar ögonrörelserna . Dessa två delar skapar en helhet, vilket blir tydligt i hur en behandling rent praktiskt går till.  Man följer protokollet där det störande minnets känsla, tanke, kroppsminne lyfts fram. Klienten följer sedan terapeutens fingrar. En behandling för vuxna brukar ta 45-90 minuter och för barn och ungdomar brukar 45 minuter räcka.  

 

Att känna sig lugn och trygg

För att klienten ska känna sig lugn och trygg används flera olika metoder. Både före och efter EMDR bearbetningen kan stabilisering, t ex användandet av trygg plats, användas så att klienten kan hitta ett lugn. 

Om det blir för plågsamt att bearbeta med EMDR Standardprotokoll, finns flera andra metoder där man kan dosera det plågsamma i traumat i mikrodoser. Det finns också möjlighet att använda klinisk hypnos, både stabiliserande och bearbetande.

 

Hur många EMDR-behandlingar behövs?

Det går inte att säga hur länge varje enskild klient behöver EMDR-behandlingar. Ibland kan 3-6 behandlingar ge en tillräcklig lättnad i besvären. Vid svårare besvär kommer behandlingstiden behöva vara längre och troligtvis varvat med klinisk hypnos och samtalsbehandling.

 

Hur fungerar ögonrörelserna och andra teorier.

Ögonrörelserna liknar ögonens rörelser vid drömsömn, sk. rapid eye movement-sömn. I drömsömnen bearbetar man tidigare händelser. Teorin är att genom att följa ett EMDR protkoll så underlättas traumabearbetning.


En annan teori är att vid trauma sparas minnen i hjärnan på ett annorlunda vis. I vanliga fall blir minnen uppfattade som dåtid. Traumaminnen upplevs delvis som i nutid, vilket kan visa sig som flashbacks och mardrömmar.


En tredje teori är att det finns positiva och negativa nätverk i hjärnan. Dessa gör att vi  tänker negativa och positiva tankar, som hänger ihop med känslor och kroppsminnen.  Efter trauman så kommer man ha förstärkta negativa tankar, vilka kommer behöva bearbetas. Man behöver också förstärka positiva tankar. 

EMDR kan kombineras med andra metoder

EMDR används ofta i kombination med klinisk hypnos och samtal-individuellt eller i grupp.

För att kunna hjälpa de som söker mig måste jag först förstå vad som är problemet och sedan behandla så att en förbättring kan uppnås. Dessa metoder och mitt förhållningssätt  kan ge mig en helhetsbild, där fysiska, psykiska, sociala och existentiella dimensioner blir synliga. Jag vet då vad som behöver behandlas och på vilket sätt. Detta gör att jag kan hjälpa dem som söker mig och då använda mig av den palett av metoder jag använder. Allt detta sker förstås i samråd med den jag träffar.


Läs mer:

EMDR-föreningen

Läkartidningen-EMDR för vuxna

Psykologtidningen-EMDR för barn